Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


James Jay Kinnerup

living - details excluded


Corina Mendoza

living - details excluded


Nels Anthony Kinnerup

living - details excluded


Nels Anthony Kinnerup

living - details excluded


William Kinnerup

living - details excluded


William Kinnerup

living - details excluded


Timothy W. Kinnerup

living - details excluded


Jens Nielsen

Boelsmand i Torrild.

Personlig indkomst i 1916-17 DKK 500. Betalte skatter til kommunen DKK 12.


Anton Marius Nielsen

Folketælling 1916, Torrild, Opslag Nr. 36.


Bertha Marie Nielsen

Folketælling 1916, Torrild, Opslag Nr. 36.


Søren (kjærulf) Pedersen

Overtog gården 1637, (Saltumgård ) efter moderen Inger Hansdatter Mørk. Død 1659. Søren Pedersen (Kjærulf), bestyrede vist Saltumgaard for moderen og overtog den efter hendes Død 1637, men ejede selv kun en mindre Del af den. Da han en Dag i Foraaret 1659 vilde køre hjem fra Ejerstedgaard, faldt han ned af Vognen og brækkede Halsen. Hans Kusk bemærkede det ikke, før han noget efter kom til at se tilbage, men da han kom hen til Husbonden, var denne allerede død.

Kusken sad i nogen tid arresteret, men da der ikke fremkom noget mistænkeligt mod ham, blev han atter løsladt.
Liget var straks efter Solnedgang d. 17. April blevet synet som det laa paa en Vogn sydøst for Ejerstedgaard, hvilket
vist bør anses for ensbetydende med, at Ulykken er sket denne Dag; senere blev Liget bragt ind i Gaarden og der
synet ved Lys, men Synsmændene kunde ikke opdage anden skade paa det, end at Halsen var brækket.

1649 pantsatte han sin Part af Saltumgaard for 100 Rdl. til svogeren Niels Hansen i Bistrup. Han var gift med
Maren Andersdatter, Datter af Anders Thomsen Hjøring, Præst i Horne og Asdal, og Karen Pedersdatter 1; hun levede endnu 1662, da hun blev stævnet af ovennævnte Niels Hansen for hendes afdøde Mands Gæld 2.

Kærulf studier side 365.

Se Vensysselske Årbøger 1938 side 80 og 1946 side 371.

Vendsysselske præstefamilier før 1700 side 154.


Maren Andersdatter - Hjørring

Datter af sognepræst i Horne. Ardal Anders Thomsen Hjørring. Levede i 1662, da hun blev stævnet for sin mands gæld.
Vendsysselske præstefamilier før 1700 side 154.
Vendsysselske årbøger 1946 side 371.
Kærulf studier side 365.


DEAT: RIN MH:IF568


Peder Sørensen Kjærulf

Opholdt sig 1662 hjemme i Saltumgård, fik 14/09/1678 tingsvidne om sin ægte fødsel, og at han havde skikket sig kristelig og vel i al sin tid; formodentlig har han da taget borgerskab i en købstad eller rejst andet steds hen.
DEAT: RIN MH:IF2614


Kirsten Sørensdatter Kjærulf

Opholdt sig i 1676 i Hjørring.
DEAT: RIN MH:IF2615


Peder Sørensen Kjærulf

Opholdt sig 1662 hjemme i Saltumgård, fik 14/09/1678 tingsvidne om sin ægte fødsel, og at han havde skikket sig kristelig og vel i al sin tid; formodentlig har han da taget borgerskab i en købstad eller rejst andet steds hen.
DEAT: RIN MH:IF2614


Kirsten Sørensdatter Kjærulf

Opholdt sig i 1676 i Hjørring.
DEAT: RIN MH:IF2615


Maren Nielsen

Kjærulfske studier side 417.


Peder Selgesen " Sørensen " Kjærulf

Peder Selgensen Kjærulf boede 1604 i Tylstrup, men flyttede formentlig samme år til Vadumtorp i Vadum sogn. Flyttede efter sin svoger Vogn Hansen Mørks død i 1606 til Saltumgaard og blev da herredsfoged i Hvetbo herred. Med sin kone fik han Saltumgaard, og fra sin mor havde han arvet 1/5 af Fogedgaard i Vadum sogn og gården Kolding i V. Hassing sogn.

Inger Mørk og Peder Kjærulf boede fra 1606 i "Saltumgaard". Inger og Peder har muligvis også boet i Vadumtorp.
Peder Kjærulf boede i 1604 i Tylstrup, da han fik manuskriptet "Arni Magn. nr. 16 in 8." foræret af Anders Mørk fra Ø.- Gerndrup. Disse håndskrifter fra sidste årtier af 1400' årene indeholdt JYSKE LOV på dansk og latin.
Peder havde ½ part i Saltumgaard (i 1604) samt ½ part i Fogedgaard i Vadum og en part i Bjørum Skov og gården Kolding i Vester Hassing.

Han er fra Himmerland, bor i Vadum torp. - Ejede megen jordegods. - Overtog 1606 Saltumgård, som han delvis får efter sin hustrus bror Vogn Hansen Mørk. - I Klitgård : Herredsfogeder og tingskrivere nævnes han - Peder "Segelsen" Sørensen Kjærulf.

Kjærulfske studier side 362.

Se Vensysselske Årbøger 1936 side 368 og 1946 side 368 - 370. Boede 1604 i Tylstrup. Og 1931 side 77. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 77 - 78 - 79.
Vendsysselske Præstefamilier side 173.

Dette håndskrift fra sidste årtier af 1400erne indeholder " Jydske lov " på dansk og latin samt biskop Gunners gloser, og påtegninger om at Jens Poulsen i Lyngby, ridefoged til Hickeberg i Skåne, 1601 har foræret det til Niels Jensen, som 1602, gav det til sin kære broder Anders Jensen i Ø. Gerndrup. Denne forærede det dernæst 17/09/1604 til sin " gode broder og svoger Peder Selgesen i Tylstrup til " en venlig ihukommelse " og 19/07/1613. Haver jeg Peder Selgesen i Sønder Saltum efter min søstersøn Niels Matzenns anfordring foræret min " gode ven og broder " Niels Jensen borger i København, denne bog til min venlige ihukommelse, dog med slig forord, at han den ikke skal afhænde fra sig til nogen uden til min hustru eller barn. Underskrift : pr. Selgensen. Niels Jensen forærede dog 24/01/1614 bogen til sin " gode ven " Mouritz Christensen, byskriver i København, som imidlertid 05/01/1619 leverede den tilbage efter Niels Jensens begæring.


Inger Hansdatter Mørk

Inger Hansdatter Mørk, født o.1570, død i Saltumgaard 1637. Gift før 1596 med Peder Selgensen Kjærulf, født 15.., død i Saltumgaard i Efteraaret 1631, Søn af Søren Christensen, Skriver i Kjær Herred 1568 og o.1578 Herredsfoged der, og Else Andersdatter Kjærulf af Holtet. Peder Selgensen boede 1604 i Tylstrup og fik da Manuskriptet Arni Magn. Nr. 16 in 8. foræret af sin "gode Svoger og Broder" Anders Jensen i Ø. Gerndrup, der var Søstersøn af Peder Selgensens Hustru. Dette Haandskrift fra sidste Aartier af l400'erne indeholder Jyske Lov paa Dansk og Latin samt Biskop Gunners Gloser, og det bærer Paategning om, at Jens Poulsen i Lyngby, Ridefoged til Hickeberg i Skaane, 1601 har foræret det til Niels Jensen, som 1602 gav det til sin "kære Broder" Anders Jensen i Ø. Gerndrup. Denne forærede det dernæst 17. Sept. 1604 til sin "gode Broder og Svoger Peder Selgensen i Tylstrup til en venlig Ihukommelse", og 19. Juli 1613 "haver jeg Peder Selgensen i Sønder Saltum efter min Søstersøn Niels Matzenns (vist Søn af Peder Selgensens Hustrus Broderdatter Bodil Laursdatter i Hellum) Anfordring foræret min "gode Ven og Broder" Niels Jensen, Borger i København (antagelig Søstersøn af Peder Selgensens Hustru), denne Bog til min venlig Ihukommelse, dog med slig Forord, at han den ikke skal afhænde fra sig til nogen uden tjl min Hustru eller Barn'. Underskrift: pr. Selgennsen. Niels Jensen forærede dog 24. Jan. 1614 Bogen til sin "gode Ven" Mouritz Christensen, Byskriver i København, som imidlertid 5. Jan 1619 leverede den tilbage efter Niels Jensens Begæring. Omved 1604 flyttede Peder Selgensen til Vadumtorp i Vadum Sogn, og efter hans Svoger Vogn Hansen Mørks Død 1606 flyttede han til Saltumgaard og blev da Herredsfoged i Hvetbo Herred. Med sin Hustru fik han 1/2 Saltumgaard, og fra sin Moder havde han arvet 1/5 af Fogedgaard i Vadum, ligesom han ogsaa ejede Part i Bjørum Skov i Vadum Sogn og Gaarden Kolding i V. Hassing Sogn, men hans økonomiske Forhold var dog ikke gode efter "Kejserkrigen" 1627-29, og 3. Maj 1631 lovbød han paa Kjær Herreds Ting sit Jordegods i dette Herred. [Senere havde han strid mod hans hustrus søskende om arven efter hans svigerfader Hans Mørk i Saltumgaard]. Efter hans Død i Efteraaret 1631 havde hans Enke og Børn en Del Bryderi med hans Kreditorer, bl.a. Borgmester Hans Sørensen i Aalborg, og 1633 Jakob Jakobsen i Nykøbing Mors, der 1629 havde forstrakt dem med 18 Tønder Korn. De havde 9 Børn (om dem, se "Kjærulfske Studier" s.363f). (CK10)

Søster til Herredsfoged Vogn Hansen Mørk, der også bor i Saltumgård. Peder Segelsen Kjærulf.
Se Vensysselske Årbøger 1946 side 368 - 369 - 370 og 1931 side 77.
Vendsysselske Præstefamilier side 173.


Inger Pedersdatter - Kjærulf

Boede 1640 og 1646 i Nøtten i Ferslev og var vist ugift. Se Vensysselske Årbøger 1946 side 370. Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 79, Var vist ugift.
DEAT: RIN MH:IF2692


Selgen Pedersen

Nævnes 1635, opholdt sig vist 1646 på Sjælland hos broderen Peder, da de erkendte at de var lovligt stævnede for Kjær herreds ting. Kjærulfske Studier side 364. Se Vensysselske Årbøger 1946 side 370. Vendsysselske årbøger tillæg Herreds
fogeder og tingskrivere 1938 side 81.
DEAT: RIN MH:IF2608


Søren Christensen (Skriver)

Herredsfoged i Vester Holtet Ajstrup sogn Herredsskriver i Kjær herred.

I C. Klitgaards: "Kjærulfske Studier" finder vi følgende om Søren Christensen (Skriver):
"Søren Christensen, der synes at være fra Himmerland, Dall eller Ferslev Sogn, var 1568 og 1572 herredsskriver i Kjær Herred og boede i Vester Holtet i Ajstrup Sogn, hvor han blev boende til sin død.Han var ligeledes herredsskriver 1577, da han udstedte tingsvidne om skellet mellem Horsens og Ørum Sogne, og det er vel denne stilling der gav anledning til, at han i reglen kaldes Søren Skriver, et kendingsnavn, han beholdt hele sit liv.1584 nævnes han som foged i Kjær Herred; men det vides ikke, hvornår han har tiltrådt denne stilling, i hvilken hans svigerfar Anders Kjærulf nævnes 1577, og som han vist har overtaget efter denne. Svigerfaderen står i Ålborghus Lens jordebog 1562 som bruger af gården Holtet i Ajstrup tillige med mere gods der, men ved sit giftermål, der antagelig har fundet sted omkring 1565, har Søren Christensen så fået disse ejendomme til brug, thi medens svigerfaderen havde sin gård i Ø.Halne kvit og frit, sålænge han var herredsfoged, fik Søren Christensen ved åbent brev af 2. juni 1586 bevilling til at måtte beholde Holtet Eng, som er svaret og brugt til hans gård, men hvoraf hidtil er svaret nogen særskyld, uden afg ift, saalænge han var herredsfoged eller indtil videre, og af denne eng havde hans svigerfar ydet en årlig afgift på 16 tønder byg. Kristi himmelfartsdag 1595 indtrådte Søren Christensen som medlem af Købmandsgildet "Guds Legems Lav" i Ålborg, hvor også andre af egnens storbønder og talrige adelsmænd, præster o.fl. var gildebrødre. Det følgende år afgik han vist nok som herredsfoged, hvilket embede derefter beklædtes af hans søn Anders; men han nævnes endnu i Holtet i jordebogen 1604-05, hvorimod der i den for 1606-07 er anført hans hustru som bruger af gården. Med sin hustru fik han en del af Fogedgård i Vadum Sogn, hvilke parter hans arvinger senere solgte.

Kaldes også Søren skriver, er optegnet.Kjærulfske studier side 357.
Se Vensysselske Årbøger 1946 side 368.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1937 side 78 og 93 - 94. Er svigersøn til den forrige Herredsfoged.

BIRT: RIN MH:IF419
DEAT: RIN MH:IF420


Else Andersdatter Kjærulf af Holtet

Fra Ø. Halne. Kjærulfske studier side 18 - 358.
Se Vensysselske Årbøger 1946 side 368.
Vendsysselske årbøger tillæg Herredsfogeder og tingskrivere 1938 side 78 - 93.

Else Andersdatter Kjærulf af Ø. Halne, levede endnu 1620, da hendes søn Anders fik stedsmål på Holtet, som "hans Moder Else Andersdatter iboede og for ham oplod, og hun skal være hos ham i Gaarden sin Livstid". I 1631 nævnes hun som død."


Niels Christensen Kjærulf

Kjærulfske Studier sidde 409.
BIRT: RIN MH:IF2254
DEAT: RIN MH:IF2255