Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Ove Vincentsen Lunge til Kjeldgaard, Kragerup, Odden & Tirsbæk

Lunge, Ove Vincentsen, -1540, til Tirsbæk, Rigsraad, forekommer
allerede 1511 i Anledning af sit Ægteskab med
Karen Rosenkrantz, Datter af Erik Timmesen R. til
Engelsholm.
<br />
Allerede 1515 var han dog gift 2. Gang,
med Fru Anne Friis, Enke efter Bjørn Andersen til
Stenalt (II, 358) og Datter af Henrik F. til Odden
(i Vendsyssel), der saaledes ogsaa kom i O. L.s
Besiddelse. Under Christian II deltog han i Aarene
1518 ff. som Søkriger i Fejderne mod Sverige og
spillede en ikke ringe Rolle under Jydernes Opstand
mod Kongen, hvorfor han af disse blev optagen
i Rigsraadet, endnu inden Frederik I var bleven
Konge. 1524 blev han Ridder og indtog i den følgende
Tid en betydelig Stilling i Rigsraadet-, en Mængde
Hverv betroedes ham-, i 1524 var han saaledes en af
Statholderne i Jylland under Kongens Fraværelse, var
1522-26 Lensmand paa Aalborghus, 1527-34 paa Aastrup i
Vendsyssel. Ogsaa til diplomatiske Sendelser brugtes
han, navnlig til Sverige og Norge; men da han under
en Sendelse til Norge 1528, hvor hans yngre Broder
Vincents L. (s. ndfr.) da havde Magten, lod sig
forlede til at love den falske Nils Sture
(«Daljunkeren») Understøttelse fra Danmark, forlangte
Kong Gustav Vasa ham straffet*, dog mægledes til
sidst et Slags Forlig mellem ham og Kong Gustav af
O. L.s Fætter Marsken Tyge Krabbe.
<br />
Efter Frederik I's Død 1533 var O. L. en af de 41
Jylland indsatte Høvedsmænd. Paa Herredagen 1533 stod
han Mogens Gjøes Parti nærmest; tillige med Johan
Friis blev han ogsaa sendt til Hertug Christian
for at fuldbyrde den med Hertugdømmerne sluttede
«Union». Under Grevefejden sluttede han sig ogsaa
til Mogens Gjøes Parti; han var saaledes en af de
Rigsraader, der efter Mødet i Ry sendtes til Hertug
Christian (III) for at tilbyde ham Tronen. Under
den paafølgende Bonderejsning i Jylland mistede
O. L. en Tid Aastrup, som Skipper dement forlenede til
Mikkel Tolder. Efter det for Adelen ulykkelige Slag
ved Svend-strup (Okt. 1534) fik O. L. det Hverv at
ordne Forsvaret af Randers, hvortil Adelen var tyet;
Skipper Clement fik heller ikke Byen indtagen. Efter
at Opstanden ved Hertug Christians Hjælp var
kuet, sendtes O. L. i Jan. 1535 til Sverige for at
fremskynde den af Kong Gustav lovede Hjælp; senere
deltog han i Kjøbenhavns Belejring og var i den Tid
tillige med Johan Friis Krigsraad, o: skulde sørge
for Provianten, men havde tillige som Høvedsmand for
en Del af Fodfolket stor Del i, at Krogen (Kronborg)
maatte overgive sig til Christian III. 1536 sluttede
han sig til den nyere Tid og indtog lige til sin Død
en betydelig Stilling som Rigsraad (1538 Sendebud
til Brunsvig, 1539 til Nederlandene).
<br />
Foruden af Tirsbæk og Odden kom han ogsaa i Besiddelse
af Kragerup (Løve Herred, Sjælland), som han kjøbte
1533. Som Godsejer indlagde han sig store Fortjenester
ved at afrunde Besiddelserne ved Mageltil at udgive Rimkrønniken
paa ny med Tilføjelse af Kong Hans' Historie. -
Den mægtige Mand døde paa Tirsbæk 22. Febr. 1540;
Anne Friis overlevede ham til 1542.
<ul>
<li>Becker, Qvartalskr. Orion I, 296ff.
<li>Personalhist. Tidsskr.2. R. VI.
<li>Danmarks Adels Aarbog 1891, S. 155.
</ul>


Kristin Marie Conroy

Biography Kristin M. Conroy is a native of Naples, and has experienced the growth of Naples from a small town to the resort community it has become. Kristin attended the University of Notre Dame and graduated with a degree in English in 1988. She returned to Florida for law school, graduating from Florida State University College of Law with high honors in 1991. At Florida State, she was an associate editor for the Florida State University Law Review, earned the Order of the Coif, and interned in the Judiciary Committee in the Florida House of Representatives. Her initial practice was in environmental law with Hopping, Green, Sams & Smith in Tallahassee, Florida, focusing on solid and hazardous waste regulation. In 1996, she moved to Portland, Oregon to obtain a Masters in Law from Northwestern School of Law of Lewis & Clark College. Upon Kristin’s return to Naples in 1997, she joined her brother’s firm where her practice has concentrated on residential and commercial real property transactions and commercial lending secured by real estate. In 2006, Kristin earned her certification by the Florida Bar as being a specialist in the area of Real Estate Law. She also earned a peer-review rating from Martindale-Hubbell of AV, which indicates very high to preeminent legal ability and very high ethical standards based on the confidential opinions of members of the Bar. Kristin and her husband, Kevin Casey, have two children, Elissa and Liam