Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Ebbe Skjalmsen Hvide

Var bygherre til Bjernede kirke, Sjællands eneste rundkirke. Over den romanske indgangsdør står på latin: "Ebbe Skjalmsen og hans hustru Ragnhild byggede her en kirke, som senere hans søn Sune rejste af sten til ære for Gud, Sancta Maria og Sanct Laurentius". Trækirken var formentlig fra begyndelsen af 1100-tallet og blev snart erstattet med
een runde stenbygning, vi ser idag.

Ebbe Skjalmsen Hvide blev født omkring 1085 og døde i 1150/1151, før Valdemars valg til enekonge. Han var søn af Skjalm Hvide og Signe Asbjørnsdatter.

Ebbe må have ejet en stor del af Haverup Ore, da arvingerne ses at have andele heraf i 1190'erne. Han havde formodentlig også gods i Bjernede, hvor han fik bygget en kirke i træ. Ebbe havde hus i Roskilde.

Ægtefællen Ragnhild skænkede ved sin død Sorø Kloster Sasserbro Mølle.

Ebbe var vidne for kong Erik Lam (Erik III). Ebbe varetog sammen med broderen Asser Rig stiftelsen af Sorø Kloster.

Ebbe var nær og betydende rådgiver for kong Svend Grathe og hjalp i striden mellem Svend, Knud og Valdemar. Ifølge Saxo, gjorde Svend 3. Grathe intet uden at rådføre sig med Ebbe. Hans rolle er tilsvarende fremstillet i den islanske Knytlingasaga. I borgerkrigens start var Ebbe sat til at vogte Roskilde for Svend 3. Grathe og holdt her byen mod kong Knud 5. Magnussen. Senere brændte Knud hans hus af i byen.

Ebbe var gift med Ragnhild og Gyde.

Han identificeres ofte med Ebbe af Bastrup, der vidnede for kong Niels 1104/34. Deraf følger den antagelse, at Ebbe var borgherre på det endnu eksisterende Bastruptårn. Identifikationen her er mulig.

Med hustruen Ragnhild fik han tre (måske 4) børn: Gythe (eller Gyde), Toke Ebbesen, Sune Ebbesen og måske Fin.


Anders Sørensen Kjærulf

Tingskriver 1669.
Kjærulfske studier side 391 - og følgende sider.

Tingskriver 1669.
Kjærulfske studier side 391 - og følgende sider.


Bodil Nielsdatter

Kjærulfske studier side 393 - 394.
DEAT: RIN MH:IF2565


Anne Nielsen Kjærulf

Kjærulfske studier side 394.
DEAT: RIN MH:IF964


Christen Andersen kjærulf

Kaldes unge Christen
DEAT: RIN MH:IF967
DSCR: RIN MH:IF1630


Selgen Andersen kjærulf

Kjærulfske studier side 395.
DEAT: RIN MH:IF2567


Anders Andersen - Kjærulf

Kjærulfske studier side
395.
DEAT: RIN MH:IF2568


Jakob Andersen kjærulf

Kjærulfske studier side 395.
DEAT: RIN MH:IF2569


Søren Andersen kjærulf

Kjærulfske studier side 395.
DEAT: RIN MH:IF2570


Peder Andersen kjærulf

Kjærulfske studier side 396.
DEAT: RIN MH:IF2571


Lars Andersen kjærulf

Kjærulfske studier side 398.
DEAT: RIN MH:IF2612


Christen Andersen kjærulf

Kjærulfske studier side 400.
DEAT: RIN MH:IF2613


Niels Andersen kjærulf

Kjærulfske studier side 411.
DEAT: RIN MH:IF2564


Anders Pedersen

Præst i Sundby Hvorup. Kjærulfske studier side 394.
DEAT: RIN MH:IF2611


Marine Pedersen

DEAT: RIN MH:IF2610


Niels Kaas (Sparre) til Taarupgaard

til Kaas og Thaarupgaard (Fjends H.), gav 1446 med sine Brødre Gods til Viborg Stift og Dueholm Kloster, var 1457 Ridder og 1467 Landsdommer i nørrejylland, 1468 Rigsraad og Sendebud til Mødet med de Svenske i Halmstad, levede 1471.


Peder Nn

Kjærulfske studier side 34 - 143 - - - 150.
DEAT: RIN MH:IF2513


NN Jensdatter Kjærulf

Kjærulfske studier side 34. Gift i Hundslund ( Dronninglund ) og efterlod stort og anset afkom, hvoriblant er " nepotis s[ive] pronepotis Laurits Pedersen i Ø. Halne, Herredsfoged i Kjærherred, Søren Pedersen i Holte och fliere, det holtet
ligger i Dronninglund sogn.
DEAT: RIN MH:IF2514


Søren Pedersen

Kjærulfske studier side 143. Boede og døde i Holtet i Hundslund sogn.
DEAT: RIN MH:IF2515


Karen Simonsdatter

Kjærulfske studier side 143.
DEAT: RIN MH:IF2516


Anders Jensen Kjærulf

Anders Jensen Kjærulf var død før 18. Novbr. 1606, da der
skiftedes efter Forældrene. Havde haft Besiddelsen af Kornumgaard,
maaske inden Faderens Død. Han var gift med
Benedikte Porsdatter, Datter af Adelsmanden Pors Nielsen
Børialsen i Kastrup i Rinds Herred, og havde med hende to
Børn, der 1606 fik udlagt det halve af Kornumgaard og et
Afbyggersted som Arv efter Bedsteforældrene. Da Anders
Kjærulfs Moder, Anne Griis, vel har haft Gods i Hanherred
som Arvepart fra Slette2, er det muligt, at Anders Kjærulf
tidligere har boet der. Vi træffer i hvert Fald i Jordebogen
for Aalborghus Læn 1617— 18 en Anders Kjærulf nævnet som
forhenværende Bruger af et da af Sandflugt ødelagt Bol i Borup
i Kollerup Sogn, altsaa tæt ved Slette. Omhandlede
Bol havde været brugt af 3 Familier og havde saaledes næppe
været helt ringe, men der oplyses intet om, hvornaar det
var blevet ødelagt, og i det hele gælder det jo for Jordebøgerne,
at en Mand godt kan figurere i dem, længe efter at
han er død.
Denne Anders Kjærulf er maaske identisk med den Anders
Kierull i Katterup, som o. 1593 blev ihjelslaaet i Sundby
af Clemen Ranesen i Vraa. 25. Juni 1593 fik Lænsmanden
paa Aalborghus, Ove Lunge, Oprejsningsbrev til paany at
forfølge denne Drabssag, der formedelst Forfald var bleven
fortiet3. Noget Katterup findes ikke og er antagelig Fejlskrift
for Kollerup.
Ægteparet havde kun 2 Børn:
1. Anders Andersen Kjærulf, død ung og ugift.
2. Anne Andersdatter Kjærulf, der blev gift med Anders Sørensen
Kjærulf, se Ho l t e t l i n i e n .
Efter Anders Kjærulfs Død ægtede hans Enke Oluf Munk,
der 1610— 23 var Fæster af det halve af Gaarden Attrup i
Hammer Sogn4. Han døde o. 1624, og Benedikte Porsdatter,
der endnu levede 1643, blev boende i Attrup, de sidste Aar
hos sin Datter og Svigersøn.

Kjærulfs studier side 33 - 35 - 39.

Vensysselske årbøger 1947 side 17.


DEAT: RIN MH:IF975


Benedikte Porsdatter

Kjærulfske studierside 39.

Født omkring 1567 47 , Kastrup, Testrup, Rinds, Viborg

Ægteskab før 1585 (Alder 18) Anders Jensen Kjærulf - [Vis familie (F6534)]

Ægteskab omkring 1606 (Alder 39) Oluf Pedersen Munk - [Vis familie (F6532)]

Død efter 1643 (Alder 76) Attrup, , Hammer, Kær, Aalborg

DEAT: RIN MH:IF2260


Anders Andersen - Kjærulf

Kjærulfske studier side 39.
DEAT: RIN MH:IF3492


Hans Ruttenbech

Kjærulfske studier side 143,og 465 er sikkert den Hans Rutenbech ,der 1657 var feltskær og 1660 bartskær i Nakskov, hvor han 31/04/1661 fik et barn døbt. 25/11/1674 blev han enebartskær og kirug i Thisted, men bevillingen har påtegning "
uaffordret og kasseret ".
DEAT: RIN MH:IF2517


Margrete Sørensdatter

Kjærulfske studier side 143.
DEAT: RIN MH:IF2518


Ove Jørgensen

Kjærulfske studier side 151. I V. Hassing sogn, nævnes 1646 da han og flere mænd gav jord til en skole i V. Hassing, og var medunderskriver på fundatsen.
DEAT: RIN MH:IF3678


NN Laursdatter

Kjærulfske studier side 151. Børn Jørgen, Oluf, Lars, Karen, Bodil.
DEAT: RIN MH:IF3677


Jens Andersen

Kjærulfske studier side 151. Delefoged i Sejlstrup læn. Havde arveret til en del af Saltumgård.
DEAT: RIN MH:IF982


Gjertrud Laursdatter

Kjærulfske studier side 151. Børn 4. Efter hans død i 1647 brugte hun en del af Bundgård i Jetsmark sogn, 3/8 del af bondeskylden som udgjorde 16 tdr. byg. Og havde arveret til en del af Saltumgård, efter sin mand.
DEAT: RIN MH:IF981