Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Svend Robert Schouw

Byggede statshusmandsbrug på Søengene, Birkelse, Hjørring amt i 1947. 20 TL.
Vanskeligperiode i 50 - 55 hvor markener druknede og man overvejede udvandring
til Australien. Der efter hønseri på stedet efterfulgt af udearbejde.
Adr. Slusevej 70, 9440 Aabybro, Danmark.


Martha Laursen

Married to Holger Nielsen in Kobenhavn ,Copenhagen,Denmark
24 Oct 1936.
Children: Kisten b. Aug 1929 she Married
Soren: b not Married 1986


Freyr Andres Olsen

PARENTS: ALFRED LUDVIG CHRISTIAN & HOLMFRIDEN EINARSDOTHIR


Tove Schouw

Tove Married Freyr Olsen in Kobenhavn 1 14 1961
They had two children Nina b Unmarried at 1986
and a boy


Ivar Christian Schou(w)

IvarSchou tilfoejede w til efternavnet. Han var skipper der med sin egen lille
fragtbaad drev sejlads paa de nordiske farvande formentlig mest ostersoen.
Var foerst gift med en marstaller siden med en svensker. De fleste af de mange
boern han fik dode som meget smaa.


Morten Knudsen

Inderst i Flovt, Øsby sogn .

Følgende kontrakt er delvis bevaret:

Retsbetjente: Haderslev Herred Bibog nr 6 - NR 245 1831-1835 side 589 - gjoret hermed bekjendt og vitterligt at paa Underskreven Datum er imellem Andreas Christensen i Flouth som Overlader paa den ene Side og hans Svigersøn Morten Knudsen og dennes Hustru Mette Catharina som Autager paa den anden Side følgende Kontract aftalt ingaaet og sluttet:

§ 1
Forbemeldte Andreas Christensen overlader og afstaar herved med fire umyndige Børns Vidende og Samtykke det som, efter Kontract af 14. April 1806 tilhørende i Flouth beliggende og af 5 Fag bestaaende Huus med den dertil hørende jord og en liden af Indfold 10/16 Enge til oven­nævnte fra Svigersøn Morten Knudsen og dennes Hustrue saaledes at de bemeldte Huus og Jord med alt hvad jord- muus- og nagel­fast forefindes nu strax tage i besid og Eie, tilligemed alt hvad udi Husset befindes. Autageren gjørre dette under alle dertil herhørende Ret og Rettigheder, Pligter og ? for sig og deres Arvinger saa nyttigt og gavnligt som de bedst veed og tilladeligt være imod at de udreder de i det Følgende beskrev­ne og fra Autagelse datum af at svarer, yde og betale alt hvad deraf og med henhold til Kontract svares ydes og betales bør til hvilken ? ? Autageren Morten Knudsen haver at lade sig som Eier der­af paa alle behørige Steder indskrive.

§ 2
For saadan Overladelse og Afstaaelse forpligter Autageren, overbemeldte Morten Knudsen sig herved for sig og sine Arvinger ved forpantning af alt sit ? og ? ? og ubevægeligt Gods og Formue i ? den herved ? Besiddelse med alt tilbehør nemlig:

a)
at udbetale til overladerens ældste Søn Christian Andersen for hans Afstaaelse til Stedet den Summe 10 Rdl Hamburger Courant, 16 rbdl S.M. skriver sexten Rigsbankdaler Sølvmynt saaledes at deraf betales til Paasken 1834 2rdl Cour eller 3 rigsbankdaler -rbdl- 19 1/5 ? s. M. og siden hver paafølgende Paaske en lignende Summe indtil hele Summen er bleven afdraget.

b)
at give sin Svigerfader Overladeren Andreas Christensen saalænge han haver fornøden Ophold sig paa Stedet og udi Sygdomstilfælde forplejning forsvarlig Plei. Skulle derimod Autagerens Hustrue Mette Catharina før Overladeren ved døden afgaa saa forbeholder Overladeren sig til beboelse og tvende vestre Fag af Huset og i saa Fald giver Stedets besidder ham Aarlig 4 rdl. Hamburger Cur. eller 6 rbdl 38 2/5 bj S.M. I dette Aftægts ? medtager Aftægts ? til frit
og ubehindret Brug de fornødne Bistader af Hu­sets og forbeholder for sig det halve hvad Bierne indbringe.

Ved aftægts ? dødelig Afgang lader Stedets besidder ham Cristsømmelig begrave imod at Aftægs ? hjemfalder til Stedets besidder.

c)
at indrøme fra Svigerinde Kirstina Andersen efter Overladerens død hvis hun med hendes Giftermaal ikke skulle komme til nogen Besid saalænge hun og hendes Mand lever til frit beboelse de tvende Fag af Husets vestre ende imod at de saalænge at de beboer bemeldte 2 Fag Huus svare det halve af Stedets Afgivter og betaler halvdelen af de 10 Cour eller 16 rbdl S. M. til Christian Andersen naar de betræde anmeldte 2 Fag Huus som de halv forsvarligen vedligeholder. Endvidere at tilstæde den fri Adgang til Ovnen og Brønden med brugen deraf imod at de bidrager til sammes Vedligeholdelse.

d)
at præstere i Overensstemmelse med denne Kontracts § 1 følgelig ogsaa at holde ? derude Anmeldte Kontract nøie efterrettelig.

§ 3

Hvad Overladerens Øvrige Børn angaaer da haver de formedelst hvad Omstændigheder efter hans død intet at fordre efter ham.

§ 4

? Autageren denne Kontracts protocollation paa sig i sin fraværelse ? de af hvad udi denne Contracts 2 ? overtager forpligtelser til Stadfæstelse ved ? egenhændige ? ? sigelse og begivelse af alle derimod ?

Indvendinger og ? med sømmelig Begjæring at de Kongelige Officiale for Haderslef Herred ville behage at underskrive med dem til Vitterlighed.

Skeet Flouth den 1. April 1833 og expederet Haderslef Herreds den 11. November 1833

Andreas Christensen - med paaholdt Pen

Paa min Hustrue Mette Cathrinas og eyne Vegne

Morten Knudsen

Christen Andersen med paaholdt Pen

Knud Andersen tillige lavværge for bem. min Søster

Kirstine Andersen m. p. p.

Til Vitterlighed

Thomsen Rübner Finetÿ

den 14. November 1833 protocolleret udi Haderslef Herreds Skyld og Pante Protocoll pag. 4043.

Tom IX Haderslev Herreds Skyld og Panteprotokol nr. 223 fra 1801 og videre side 4043 i bibog s 589 og side 10407.


Øsby kirkebog ved død: " Morten Andersen Knudsen, Inderst i Flauth, en Søn af Anders Knudsen og Hustru Bodel Maria f. Mortensen i Haystrup, gift med Metta Katharina f. Andersen, gammel 40 Aar, efterlader 7 Børn: Birtha Katharina -
Bodil Marie - Anders - Anna Kjerstina - Knud - Karolina - Christine."


Mette Cathrine Andersdatter

Aftægtskone, 83 Aar, 4 Maaneder, 4 Uger. Attest af Standesamtet, Quistrup den 20. August 1886. Hustage og Gv. Enken efterlader sig:

1. Birthe Cathrine, gift med Jørgen Nissen Lausen i Floute
2. Anne Christine, gift med Peter Simonsen i Floute
3. Knud Mortensen Knudsen, Huusmand i Floute, gift med Hansine f. Han­sen
4. Caroline, gift med Hans Clemmensen i Aarøsund
5. Christine, gift med Anders Juhl i Floute

Øsby kirkebog ved død : "Enke Mette Cathrine Knudsen i Flauth, Aftægtskone, Enke efter Morten Andersen Knudsen i Flauth. Hun var født 15 Apr 1803, døbt 1. Apr s. A, confirmeret 1819, gift den 13 Aug. 1825 med Arbeidsmand Morten Andersen Knudsen i Flauth som døde 14 Nov. 1845. Af dette Ægteskab lever følgende Børn:

1. Birthe Cathrine født 18. Oct. 1825, gift med Jørgen Nissen Lausen i Flauth.
2. Anne Christine født 5. April 1834, gift med Peter Simonsen i Flauth.
3. Knud Mortensen Knudsen, Huuseier i Flauth født 11. April 1837 gift med Hansine f. Hansen.
4. Caroline født 1. Nov. 1839, gift med Hans Clemmensen i Aarøsund.
5. Christine født 16. Febr. 1843 gift med Anders Juhl i Flauth.

Alder 83 Aar 4 M. 4 D.
Attest af Standesamt Quistrup 20. Aug. 1886
Huustale og Gravtale: "Ifølge Øsby personregister døde hun om aftenen kl. 19.30 på sønnen Knuds bopæl i Flovt, hvor hun sikkert har haft til huse. Det var også Knud, der anmeldte moderens dødsfald".


Anders Mortensen Knudsen

Konfirmeret Ungdom den 5. April 1846, Nr 13

Vacc. 1836 af Karstens.


Anna Kjestine Knudsen

Faddere: Dorthea Jesses, Flouth
Marien Jeppes, Flouth
Peter Simonsen, Flouth


Anders Knudsen

Konfirmeret i Øsby Kirke i 1776.

Færgekarl (Årøsund).

Ses i folketællingen 1803, hvor han nævnes som post-matros. Han boede da i Hajstrup med kone og 6 børn.


Sylle Marie Knudsen

Nævnes også som Cecilie Marie Knudsen.