Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Axel Brahe til Corselitz, Elvedgaard, Eskebjerg & Orebygaard

DAA 1888 s. 109:
<br />
Ejede Elved,Drebygaard,Eskebjerg. Gik i Aalborg skole. 1574 Hofsinde, 1579 - 96 lensmand p å R ugaard.1582-85 på Gudum kloster, 1585-95 på Odensegaard, 1595-1601på Helsingborg .1596 Ri gsrå d.1602-17 lensmand på Dalumkloster.

Axel Ottesen Brahe til Elvedgård (28. maj 1550 på Knudstrup i Skåne - 14. august 1616) var en dansk rigsråd.

Han var søn af Otte Brahe og Beate Clausdatter Bille samt bror til Tycho Brahe.

Efter i sin ungdom at have gjort tjeneste i udlandet fik han betydelige forleninger og blev i 1596 rigsråd ved en stor udnævnelse af yngre rigsråder ved Christian 4.’s regerings-tiltrædelse.

I 1597 sendtes han til Hveen som følge af bønders klager over Tycho Brahe.

Under Kalmarkrigen havde han en betydelig stilling som krigskommissær og deltog i fredsunderhandlinger i Knærød 1613.

Hentet fra Wikipedia.org


Sophie Ottesdatter Brahe

Citeret fra http://www.oleroemer.dk/denukendtetycho/tychoomsophie.html
<br />
Tycho Brahe om sin søster Sophie:
<br />
På Tychos tid var kvinden meget langt fra ligestilling. Men hans søster Sophie kunne hævde sig, og Tycho beundrede hende meget. Det er ikke for meget at sige, at han betragtede hende som sin jævnbyrdige. I 1590'erne skriver han om sit forhold til søsteren. Her et uddrag oversat fra latin:
<br />
"Jeg har en søster, der hedder Sophie; det er nu seks år siden, at hun blev enke efter en brav adelsmand, men hun er dog endnu temmelig ung, og hun har et eneste barn, nemlig en søn. Da hun i disse år, hvor hun har været enke, sådan som det så let sker, har haft en del sorger og bekymringer, så har hun søgt på forskellig måde og efter evne at mildne sorgen. Først har hun ved sin gård Eriksholm, der ligger i Skåne og er bygget som en befæstet borg, anlagt en meget smuk have, hvis lige næppe findes i Norden. Den har, om ikke andet, kostet hende store anstrengelser og meget arbejde og er anlagt særdeles hensigtsmæssigt, idet den med beplantning af træer af forskellig slags og dyrkning af haveurter, og hvad der ellers hører til, er indrettet på passende måde på et sted, hvor der tidligere ikke fandtes noget sådan.
<br />
Da hun endelig havde fået den færdig, var hun dog endnu ikke tilstrækkelig befriet for de trykkende bekymringer, og derfor lagde hun sig også efter at tilberede kemiske præparater, for så vidt de angik spagyriske lægemidler, og dette er lykkedes hende godt, ja idet hun ikke blot uddelte dem til sine venner og velstående folk, når det var fornødent, men også gratis gav dem til fattigfolk. På denne måde gavnede hun alle parter. Endelig, da hun endnu ikke på denne måde havde kunnet tilfredsstille trangen i sit sind, der satte sig flere og højere mål, kastede hun sig endog med iver over astrologiske forudsigelser og gav sig til at stille folks horoskoper, hvadenten det skyldtes hendes skarpsindige ånd og en genius, der stadigt ansporer hende til at tage fat på større opgaver, eller fordi hendes køn har en tilbøjelighed til videbegærlig undersøgelse af det fremtidige, måske heller ikke uden en vis overtro.
<br />
Mens jeg i hendes først nævnte foretagender havde hjulpet hende med forskrifter og vejledninger, for så vidt som hun ønskede det, dog mere på det kemiske område end med hensyn til havevæsenet, hvor hun selv havde tilstrækkelig indsigt, har jeg alvorligt frarådet hende at beskæftige sig med astrologiske spekulationer og at give sig af med så dunkle ting, der ligger langt over en kvindes horisont. Alligevel har hun, som har en ubøjelig karakter og en så stor selvtillid, at hun ikke engang vil stå tilbage for mændene i begavelse, så meget desto ivrigere kastet sig over disse studier, og hun har på kort tid ved den hende ejendommelige energi tilegnet sig astrologiens begyndelsesgrunde, dels gennem latinske forfatteres skrifter, som hun på egen bekostning har ladet oversætte på modersmålet, dels gennem tyske skrifter, der omhandler disse ting; tysk er hun nemlig ret kyndig i. Da jeg nu fik tydelige beviser for dette, gjorde jeg ikke så megen modstand som tidligere, men rådede hende blot til ikke at forfalde til overdrivelse. Og jeg kunne med så megen større glæde tillade det, fordi jeg vidste, at hun derved følte en ikke ringe trøst i sine enkesorger, og hvad dermed følger; hendes tanker blev dermed på en passende måde ledt hen på andre mere ophøjede forestillinger.
<br />
Jeg håbede ikke desto mindre, at hun ikke ville gå alt for vidt i disse undersøgelser, men at hun af sig selv ville blive træt af det, når hun til gavns havde indset, hvor vanskeligt det var. Da hun havde gættet min tanke - klog er hun - sendte hun mig et temmelig langt brev, i hvilket hun bl.a. klart gør rede for sine fremskridt i astrologien, og påberP


Preben Brahe til Stamhuset Hvedholm og til Det Bille-Braheske Fideikommis

Stamhuset Hvedholm (00-00-1757 - 1. Besidder), Hvedholm, Horne
Det Bille-Braheske Fideikommis (00-00-1xxx - x. Besidder)