Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Mogens Axelsen Gøye til Krenkerup

Danske adelsgodser i middelalderen,Erik Ulsig,Kbh.1968 s448 Halvbror til Inger Gøye


Truid Gregersen Ulfstand til Barsebäck, Giske & Torup

DAA 1896 s 430 Danske adelsgodser i middelalderen,ErikUlsig,Kbh.1968 s 282+433


Steen Bille

Til Raabelev, Vandaas, Næsbyholm (Vemmhøg h) - f. 14. nov.1525 paa Vandaas, blev opdraget i Dragsmark, siden i Bodø Kloster, studerede i udlandet før 1555 sammen med broderen Jens og Christian Mortensen Morsing, opholdt sig navnligt i Frankrig, men ogsaa i England , Skotland og Tyskland.
<br />
Tjente derefter 5 aar i kancelliet og brugtes et par gange i udenlandske sendelser, 1556 -87 forlenet m. Vesterstad 1560- 62 Grimmelstrup og Karleby 1562 - 78 m . Fønje 1564- 67 m. Sandby len.
<br />
1560 Skibschef, men tjente i syvaarskrigen som fenrik ved den skaanske fane , 1565 lensmand paa Herrisvad Kloster, alle hans forleninger var beliggende i Skaane.
<br />
Var landsdommer og fremskridtsvenlig, idet han anlagde glasmageri og en papirmølle. Han støttede sin søstersøn Tyge Brahe.