Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Emmy Laura Suzette Schiøtt

Adopteret 1851 af J.C. Drewsen og mosteren Emmy Richter


Johann Heinrich Martin Stein

Hans Fader var Johann Peter Martin Stein (1768-1823), en af de mange holstenske Barberkirurger, der søgte til det kirurgiske Akademi og efter bestaaet Examen her fik Ansættelse som Militærlæger; hans Moder, Anna Sophie Kugler (1767-1846), en Præstedatter fra Taasinge. 1868 tog han sin Afsked fra Professorposten ved Kunstakademiet, 1857 var han bleven Kommandør af Danebrog, 1862 Etatsraad.


Siegfred Frederik Edvar Valdemar Stein

Stein, Sigfred Frederik Edvard Valdemar, 1836-1905, Kemiker. V. S. blev født i København 14. April 1836 som Søn af Læge, Etatsraad S. A. V. Stein Efter at have gaaet i Borgerdydskolen paa Christianshavn kom han 1852 i Lære paa Gammeltorvs Apothek, tog farmacevtisk Examen 1857 og blev, efter i Mellemtiden at have haft Tjeneste paa Apotheket i Viborg, 1859 Assistent i Groth og Ørsteds i 1857 oprettede Undersøgelseslaboratorium. Allerede 1863 blev han Medejer og 1865, da Stifterne gik over i andre Virksomheder, Eneejer af dette Laboratorium, der dog beholdt det gamle Navn til 1867, da det fik Navn af «V. Steins analytisk-kemiske Laboratorium» og samtidig skiftede Karakter, i det det fra nu af udelukkende sysselsatte sig med Undersøgelser (tidligere ogsaa med Undervisning og Handel med Kemikalier). Ved den stadig voxende Trang til Undersøgelse af Fabriksprodukter, især kunstige Gødningsstoffer og Foderstoffer, antog Virksomheden efterhaanden et meget betydeligt Omfang. S.s udmærkede Ledelse af Laboratoriet, de dygtige yngre Kræfter, han efterhaanden knyttede dertil, de mangfoldige Erfaringer, som i Aarenes Løb samledes der, hans Redebonhed til at bringe ethvert Offer, blot Undersøgelsernes Resultater kunde blive saa sikre som muligt, have givet hans Laboratorium et vel fortjent Ry for Paalidelighed, der har haft til Følge, at offentlige Undersøgelser i stort Omfang ere blevne knyttede dertil, saaledes fra 1888 Undersøgelserne for Københavns Sundhedskommission, fra s. A. de kemiske Margarineundersøgelser, fra 1891 alle Statens Undersøgelser af Levnedsmidler, ligesom det i stort Omfang er benyttet af Domstole og andre offentlige Myndigheder. I 1882 blev S. Landhusholdningsselskabets og fra 1887 Statens Konsulent i Agrikulturkemi. De mange Artikler, Foredrag, Beretninger om landøkonomiske Forhold, han har offentliggjort i Landbrugspressen, staa i nær Forbindelse med de sidstnævnte Virksomheder. S. er titulær Professor. Han ægtede 1869 Eleonore Frederikke Rørbye (d. 1876), Datter af Genremaler Martinus Rørbye, og 1879 Johanne Charlotte Lautrup (1836-1915), Datter af Etatsraad, Direktør C. N. Lautrup. Stein døde 1. Febr. 1905. Galschiøt, Landbrug og Landmænd i Danm. S. 85.


Siegfred Frederik Edvar Valdemar Stein

Stein, Sigfred Frederik Edvard Valdemar, 1836-1905, Kemiker. V. S. blev født i København 14. April 1836 som Søn af Læge, Etatsraad S. A. V. Stein Efter at have gaaet i Borgerdydskolen paa Christianshavn kom han 1852 i Lære paa Gammeltorvs Apothek, tog farmacevtisk Examen 1857 og blev, efter i Mellemtiden at have haft Tjeneste paa Apotheket i Viborg, 1859 Assistent i Groth og Ørsteds i 1857 oprettede Undersøgelseslaboratorium. Allerede 1863 blev han Medejer og 1865, da Stifterne gik over i andre Virksomheder, Eneejer af dette Laboratorium, der dog beholdt det gamle Navn til 1867, da det fik Navn af «V. Steins analytisk-kemiske Laboratorium» og samtidig skiftede Karakter, i det det fra nu af udelukkende sysselsatte sig med Undersøgelser (tidligere ogsaa med Undervisning og Handel med Kemikalier). Ved den stadig voxende Trang til Undersøgelse af Fabriksprodukter, især kunstige Gødningsstoffer og Foderstoffer, antog Virksomheden efterhaanden et meget betydeligt Omfang. S.s udmærkede Ledelse af Laboratoriet, de dygtige yngre Kræfter, han efterhaanden knyttede dertil, de mangfoldige Erfaringer, som i Aarenes Løb samledes der, hans Redebonhed til at bringe ethvert Offer, blot Undersøgelsernes Resultater kunde blive saa sikre som muligt, have givet hans Laboratorium et vel fortjent Ry for Paalidelighed, der har haft til Følge, at offentlige Undersøgelser i stort Omfang ere blevne knyttede dertil, saaledes fra 1888 Undersøgelserne for Københavns Sundhedskommission, fra s. A. de kemiske Margarineundersøgelser, fra 1891 alle Statens Undersøgelser af Levnedsmidler, ligesom det i stort Omfang er benyttet af Domstole og andre offentlige Myndigheder. I 1882 blev S. Landhusholdningsselskabets og fra 1887 Statens Konsulent i Agrikulturkemi. De mange Artikler, Foredrag, Beretninger om landøkonomiske Forhold, han har offentliggjort i Landbrugspressen, staa i nær Forbindelse med de sidstnævnte Virksomheder. S. er titulær Professor. Han ægtede 1869 Eleonore Frederikke Rørbye (d. 1876), Datter af Genremaler Martinus Rørbye, og 1879 Johanne Charlotte Lautrup (1836-1915), Datter af Etatsraad, Direktør C. N. Lautrup. Stein døde 1. Febr. 1905. Galschiøt, Landbrug og Landmænd i Danm. S. 85.