Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Berend Münden

Andetsteds angivet som født 1565. Gift 2. Anna Esich. Berend Münden den Yngre, der bevisligt var borgmester i Sle svig fra 1604-25 (J. Fabricius d. Y.'s Optegn., ved A. Andersen, notat sid e 424).
(Se også v. Schröder, Beilage, 49.)

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Dorothea Carstens

DOROTHEA ANDERS. Hun er datter af Karsten Andersen og denne s anden hustru, Elsabe N. N.; første hustru var Agneta Froddens. Hun var deres eneste barn, og æ gtede, antagelig i 1580'eme, rådmand i Slesvig 1583, Berend Münden (den ¡ldre), der senere må vær e blevet borgmester dér, eftersom hans datter Gesa, af andet ægteskab, jfr. L. Andresen: "Ges chichte der Stadt Tondern", side 181, bliver kaldt "datter af borgmester Berendt Münden og Gesa"; han synes fl ere steder at blive forvekslet med sønnen, Berend Münden den Yngre, der bevisligt var borgmester i Slesvig fr a 1604-25 (J. Fabricius d. Y.'s Optegn., ved A. Andersen, notat side 424). (Se også v. Schröder, Beilage, 4 9.)
Dorothea Anders' dødsår kendes ikke. Ifølge Andresen skull e hun være død "vor 1608, da er (Berend Münden) in diesem Jahre wiederverheiratet hat"; Andresen har her ti lsyneladende forvekslet fader og søn, eftersom
sidstnævntes bryllup fandt sted den 10. juli 1608.
Efter Dorothea Anders' død ægtede Berend Münden Gesa elle r Gesche N. N., der var født ca. 1533 og døde 15. oktober 1598 i Slesvig "i sit 66. år"; hun blev gravsa t i Slesvig domkirke, hvor hendes mand, små tre år tidligere, i sit 67. år, den 23. januar 1596 var stedt ti l hvile. Deres epitafium, der er lavet af træ og ophængt p å en af
domkirkens midterpiller, har følgende inskription:
"Ich bin die Auserstehung. Joh. II.
D. O. Max. et Christ. Serv.
Anno Christi 1596 den 23. Jan.
ist der ehrbare und fürnehme
BEREND MÜNDEN
seines Alters im 67. Jahr seelig entschlafen.
Anno 1598 den 15. Octbr.
ist die ehrbare und tugendreiche
GESCHE MÜNDEN
ihres Alters im 66. Jahr seelig entschlafen.
Gott verleihe ihnen eine frühliche Auserstehung."
I dette ægteskab var der to, muligvis tre børn:
1) Berend Münden d. Yngre 2) Gesa Münden
3) Muligvis Johann von Münden.
NB: Angiveligt er hun Berend den ældre Münden's første hust ru. ¡ldste barn i det andet ægteskab er født allerede 1568, så der må være noget galt. Om det er fø dselsår, dødsår eller vielsesår vides ikke, eller måske bare en forkert kildeoplysning. Under alle omst ændigheder synes der enighed om at dødsåret er en forveksling, medmindre hun rent faktisk alli gevel har været gift med sønnen.
Efter en nøjere vurdering af dataene må jeg mene at der m å være to Dorothea Anders'er, og har derfor anset nærværende Dorothea Anders alene for værende sønnen s hustru. Faderen må eller kan eventuelt have haft en hustru med samme navn. Jeg har på det foreligg ende konstrueret en sådan hustru, idet hans alder godt kunne indikere en første hustru forinden Ge sche. /ejvind

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Arvid Birgersson Trolle

Danske adelsgodser i middelalderen, Erik Ulsig, Kbh.1968 s274+283+460

Arvid Trolle var som svensk rigsråd medunderskriver af den såkaldte Calmarske Recess, der i alle tilfælde af navn gjorde kong Hans til Sveriges konge. Arvid Trolle var i det hele taget en af unionens virksomste tilhængere i Sverige og deltog på svensk side i næsten alle de møder, som på den tid afholdtes mellem repræsentanter for de tre rigers råd. Han var ligesom sin fader ridder (1497) og rigsråd samt tillige lagmand i Östergötland. Arvid Trolles anden hustru, Beate Thott, med hvem han fik gården Lilløe i Skåne, hvor han døde i 1505, var datter af den rige og mægtige rigsråd og ridder, Iver Axelsen Thott, af den skånske adelsslægt. Under stridighederne om den svenske krone i Christian l's tid havde Thott særligt efter sit giftermål med Karl Knutssons datter, taget parti mod den danske konge. Hans gamle familieborg Lilløe, hvor Herluf Trolles vugge senere kom til at stå, blev erobret af de danske efter et helt års belejring. Med Beate Thott havde Arvid Trolle tre sønner og tre døtre, hvoraf sønnerne og den ene datter kom til Danmark. De to midste sønner, Børge og lver Trolle, døde begge i kong Hans' ulykkelige krig mod ditmarskerne år 1500. Den tredie søn, Jakob Trolle, var fader til Herluf Trolle, og den eneste af Arvids sønner, som kom til at føre slægten videre. Arvids yngste datter Margrethe, der var tvillingesøster til Jakob, blev i 1498 gift med den berømte danske admiral, Jens Holgersen Ulfstand til Glimminge i Skåne.


Beate Iversdatter Thott

Danske adelsgodser i middelalderen,Erik Ulsig,Kbh.1968 s274+283 DAA 1900 s 428


Bernhard Oldermann

dr.phil.,dr..med.,livlæge, senere læge hos Holger Rosenkran tz m.fl. adelsmænd i København, tilsidst på samme tid livlæge hos hertug Fried rich III på
Gottorp og enkedronning Sophie på Nyløbing/F. slot Død på vej til Danmark efter en kørselsulykke, ved hvilke n han fik et slemt
armbrud.

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Agathe Münden

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Karl Møller Johansen

Folketælling 1906 København Sokkelund Rødovre O 58 nr. 10 Matr. 17 a.

1892 - 1909 Rødovre Sokkelund O. 20 nr. 4. Født.12 mar. 1938 Jordbruger Lars Peter Johansen fra Islemark og Johanne Kristine Nielsine Larsen.

København Sokkelund Frederik 1932 - 1946 O. 90 nr. C. 12 mar. 1938 ( meddelt Frederikskirken 14 mar. 1938 ) vognmand Karl Møller Johansen fra Vallensbæk strand, ungkarl født 14 maj 1904 i Islemark, Rødovre sogn.
Jordbruger Lars Peter Johansen fra Islemark og Johanne Kristine Nielsen F. Larsen.
Husasssistent Edith Gudrun Alstrøm, ugift, født 1 maj 1916 i Bandholm.
Landpost Hans Christian Alstrøm fra Bandholm og Frederikke f. Rasmussen.

21 nov.1944 køber vognmand Karl Møller Johansen af gartner Ole Hansen MATR. nr.30 a og 68 i af nymarken under Roskilde købstads joeder. Underskrevet 28/11/1944.

Tinglyst 16/02/1945. Overtagelse 09/12/1944. Sum ialt 54000 kr.

Kørekort : 30/07/1986. Første kørekort udstedt 1926. Fødselskomune Rødovre. .

BIRT: RIN MH:IF38
CHR: RIN MH:IF39
DEAT: RIN MH:IF40
RESI: RIN MH:IF2840
RESI: RIN MH:IF2841
OCCU: RIN MH:IF41


Edith Gudrun Alstrøm

Folketælling Maribo Fuglse Bandholm 1925 O 94 Lb. nr. 4.
Folketælling Maribo Fuglse Bandholm 1930 O 65 Lb. nr. 3.

Maribo Fuglse Bandholm 1912 - 1921 O. 85 nr. 8.

København Sokkelund Frederik 1932 - 1946 O. 90 nr. C. 12 mar. 1938 ( meddelt Frederikskirken 14 mar. 1938 ) vognmand Karl Møller Johansen fra Vallensbæk strand, ungkarl født 14 maj 1904 i Islemark, Rødovre sogn.
Jordbruger Lars Peter Johansen fra Islemark og Johanne Kristine Nielsen F. Larsen.
Husasssistent Edith Gudrun Alstrøm, ugift, født 1 maj 1916 i Bandholm.
Landpost Hans Christian Alstrøm fra Bandholm og Frederikke f. Rasmussen.

Folketælling 1916 Bandholm Fuglse O.120 nr. 8 b nr. 18 Kristian Alstrøm, postbud indkomst 700 kr. skat 4,02kr. - Frederikke Alstrøm - Evald Alstrøm - Ester Alstrøm - Povl Alstrøm.

Folketælling 1921 O. 61 Chr Alstrøm Alstrøm - Frederikke - Ester - Poul - Edith - Edel.

Folketælling 1925 O. 94 Ahlstrøm Hans Chr - Frederikke - Poul Frederik - Edith Gudrun - Edel Sigrid - Estrid Eva - Ellen ( Elin ?? )

BIRT: RIN MH:IF33
BIRT: CAUS Maribo Fuglse Bandholm 1912 - 1921 O. 85 nr. 8.
CHR: RIN MH:IF34
DEAT: RIN MH:IF35
BURI: RIN MH:IF36
OCCU: RIN MH:IF37


Gotskalk Degn

DAA 1904 s 319


Hemming Gyncelinsen

DAA 1904 s 319