Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere

Notes


Oluf Daa

Oluf til Raunstrup, nævnes 1489 og 1494 (s. o.), beseglede 1495 til Vitterlighed med Fru Anne Hr. Joachim Griis' E., var 1500 nærværende i Næstved ved Forhandlingerne mellem Jørgen Daa og hans Hustrus Medarvinger, var 1507 bispelig Lensmand paa Hjortholm, omkring 1513— 25 Lensmand paa Gurre, var 1522 paa Skifte efter Hr. Joachim Griis' Enke, tilskødede 1525 »sin Svoger« Christoffer Pallesen noget Gods, beseglede 1528 til Vitterlighed med Sønnen og Fru Anne Jørgen Marsvins.


Erik Krummedige

Svenske slægtstavler VIIIa DAA 1900 s 226+235

Til Rundtoft, købte 1392 af Henrik Split sin søster Elsebes part i Løgismose, nævnes 1397 i vidnet på Urnehoved ting om, at hertuginde Elisabeth pantsatte Slesvig til hertug Gert, var senere formynder for denne hertugs børn, ridder, 1406 drost i Sønderjylland, lensmand på Tønder, indtog 1411 Flensborg fra de danske, men sluttede sig 1413 til disse, kaldes 1417 Justitiarius Jucie og s.å. dansk rigsråd, 1418 sendebud til Slesvig til underhandlinger med hansestæderne, 1419 og 1432 lensmand på Aalholm, 1423 sendebud til Flensborg, 1424 hofmester, 1425 sendebud til Lübeck, mistede 1431 Rundtoft, som holstenerne jævnede med jorden, var 1435 med kong Erik i Stockholm og endnu 1438 til møde i Kalmar. Gift 1. gang med Beate von Thienen, hvis fader, drosten hr. Johan von Thienen 1397 overdrog dem meget gods.
Gift 1. gang med Karen Hakonsdatter Frille, der 14. nov. 1439 med sin broder Johan Frille lånte penge af borgermester Henrik Rapesulver i Lübeck.


Margrethe Eriksdatter Krummedige

DAA 1900 s 237


Laurits Baumeister

Studerede i Rostock (immatrikuleret 1558), hvorefter han fra 1565-94 var diakon ved Skt. Nikolai Kirke i Flensburg og rektor ved den kirken tilhørende skole indtil 1594; med ham påbegyndtes en ubrudt række af diakoner ved Skt. Nikolai Kirke, der alle var beslægtet.

Følgende kilde(r) er også benyttet:
--------------------------------------------------------------------------------
Kilde: side 346 (D.3). Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfriesland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge af Knud Gether.
--------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Karstine Namens

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Laurentius Matthias

Arends, bind 2, side 61:
------------------------------
Præst i Nørre Brarup ca. 1587-1629, tillige i Sønder Brarup ca. 1587- ca. 1590
---------------------------------------------------------------------------------
Ifølge Arends:
Matthiæ, Laurentius. 15 •• - 1629.
Sognepræst i Nørre Brarup ca. 1587-1629 (tillige (?) Sognepræst i Sønder Brarup ca. 1587 - ca. 1590). … ~ 17/9 1587 N., Datter af Thomas Baumeister († 1587). - Svigerfader til Joh. Jordt († 1640) og formentlig til Georg Dobritz († 1672).
Krafft. 393. J. 1157. 1188. R. A. No. 639.
Følgende kilde(r) er også benyttet:
---------------------------------------------------------------------------------
Kilde: side 347. Middelalderfamilier i Flensborg og Nordfriesland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge af Knud Gether.
---------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Christina Baumeister

Oplysninger findes i følgende:

-----------------------------------------------


Axel Mogensen Gøye

Danske adelsgodser i middelalderen,Erik Ulsig,Kbh.1968 s 448
<br />
Axel Mogensen Gøye i Aaret 1392 fik Krenkerup, eller vel rettere en Part i den, tilskøde t a f Laurids Nielsen Kabel, der siden ejede Fuglsang og i det hele synes at have hørt hjemm e i L olland. Axel Gøye, der var Ridder, har da formodentlig været Ene-ejer, og det siges o m ham, a t han samlede meget lollandsk Gods, sandsynligvis til Krenkerup, men efter hans Dø d i Aaret 1 411 splittedes Gaarden atter paa forskellige Hander.
<br />
Hans to Sønner i Ægteskab med Karen Madsdatter, der af Ligstenen i Fuglse Kirke ses at hav e t ilhørt Slægten Thott, fik den paa Skiftet udlagt, og af disse er Oluf Axelsen Gøye død ik ke m ange Aar efter, da vi erfarer, at hans Enke ægtede Jens Olufsen af Slægten Godow, der so lgt e den ene Part af Krenkerup til Oluf Gøyes Søstersønner Evert og Mathias Moltke; den førs te a f disse tilskøder 1430 sin Morbroder Mogens Gøye Halvparten af Gaarden, og det kan næpp e betv ivles, at denne Axel Gøyes anden Søn i Forvejen har ejet den anden halve Del og saaled es nu b lev Eneejer. Om Oluf Gøyes korte Ejertid er kun det at berette, som iøvrigt er betydn ingsfuld t nok, at han købte Hovedgaarden i Radsted By, som saaledes forenedes med Krenkerup.


Axel Mogensen Gøye

Danske adelsgodser i middelalderen,Erik Ulsig,Kbh.1968 s 448
<br />
Axel Mogensen Gøye i Aaret 1392 fik Krenkerup, eller vel rettere en Part i den, tilskøde t a f Laurids Nielsen Kabel, der siden ejede Fuglsang og i det hele synes at have hørt hjemm e i L olland. Axel Gøye, der var Ridder, har da formodentlig været Ene-ejer, og det siges o m ham, a t han samlede meget lollandsk Gods, sandsynligvis til Krenkerup, men efter hans Dø d i Aaret 1 411 splittedes Gaarden atter paa forskellige Hander.
<br />
Hans to Sønner i Ægteskab med Karen Madsdatter, der af Ligstenen i Fuglse Kirke ses at hav e t ilhørt Slægten Thott, fik den paa Skiftet udlagt, og af disse er Oluf Axelsen Gøye død ik ke m ange Aar efter, da vi erfarer, at hans Enke ægtede Jens Olufsen af Slægten Godow, der so lgt e den ene Part af Krenkerup til Oluf Gøyes Søstersønner Evert og Mathias Moltke; den førs te a f disse tilskøder 1430 sin Morbroder Mogens Gøye Halvparten af Gaarden, og det kan næpp e betv ivles, at denne Axel Gøyes anden Søn i Forvejen har ejet den anden halve Del og saaled es nu b lev Eneejer. Om Oluf Gøyes korte Ejertid er kun det at berette, som iøvrigt er betydn ingsfuld t nok, at han købte Hovedgaarden i Radsted By, som saaledes forenedes med Krenkerup.


Mogens Gøye

DAA 1896 s 147